گالری عکس های جالب و مطالب جذاب

" عکس های جالب - مطالب جذاب و جالب "

پرموترین مرد جهان


بزرگترین چشم
 

بیشترین تعداد مار که در دهان نگه داشته شده 


پوستی با کشش فوق العاده
 

کوچکترین و بزرگترین اسبهای دنیا
 

بلندترین پرش سوار بر شیر
 

بلندترین پرتاب شیر با چشم!
 

بلندترین ناخنهای دنیا
 

بیشترین پیاده روی بر روی بالون 


درازترین گوش سگ دنیا
 

بزرگترین و سنگین ترین سیب دنیا